ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "ชาวชอง"

รายละเอียดข้อมูล "ชาวชอง"

ชาวซอง

ชาวชองเป็นคนพื้นเมืองเดิมในดินแดนจันทบุรี ส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันอยู่บริเวณเชิงเขาสอยดาว เขาคิชฌกูฎ ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม และอำเภอเขาคิชฌกูฎ โดยเฉพาะในเขตตำบลตะเคียนทอง คลองพลู และพลวง ชาวซองมีรูปร่างสันทัด สูงประมาณ 5-5.5 ฟุต ผมหยิกขอด ตาโต ริมฝีปากหนา นักมานุษยวิทยาจัดชนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มมอญ - เขมร ซึ่งเป็นสาขาย่อยของกลุ่มออสโตร-เอเชียติค

ชาวซองมีภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง นับถือผีบรรพบุรุษ ทำพิธีเซ่นไหว้ทุกปี เป็นการรวมญาติ เรียกว่า พิธีเลี้ยงผีหิ้ง ผีโรง แต่เดิมชาวซองอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเชิงเขา ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างง่ายๆ และมักโยกย้ายหากมีคนตายในบ้าน นอกจากจะทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่แล้ว ยังเป็นนักเก็บของป่า และเป็นพรานที่ชำนาญ ปัจจุบันจะประกอบอาชีพทำสวนผลไม้และรับจ้าง

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

ชาวชอง
ชาวซองเป็นคนพื้นเมืองเดิมในดินแดนจันทบุรี ส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันอยู่บริเวณเชิงเขาสอยดาว เขาคิชฌกูฎ ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม และอำเภอเขาคิชฌกูฎ
กลุ่มชาติพันธุ์
chanthaboon
ชาวชอง
http://www.chanthaboon.net/
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-03-28 16:04:04

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

ชาวชอง
ชาวชอง
ชาวจีน
ชาวจีน
ชาวญวน
ชาวญวน
ชาวเขมร
ชาวเขมร
ชาวกุหล่า
ชาวกุหล่า