ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "ชาวญวน"

รายละเอียดข้อมูล "ชาวญวน"

ชาวญวน

ชาวญวนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจันทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จากประวัติวัดคาทอลิกจันทบุรีระบุว่าพระสังฆราชซังปิออง เดอ ชิเซ ให้บาทหลวงเฮิ้ตเดินทางมาดูแลคาทอลิกชาวญวนซึ่งอพยพหนีภัยการบีบคั้นทางศาสนาในญวนเข้ามาอยู่ในจันทบุรีหลายสิบปีก่อนที่บาทหลวงเฮิ้ตเดินทางมาถึงในปี พ.ศ.2254 (สมัยพระเจ้าท้ายสระ) พบว่าขณะนั้นจันทบุรีมีคาทอลิกชาวญวนจำนวนประมาณ 130 คน

บาทหลวงเฮิ้ตได้สร้างโบสถ์หลังเล็กๆ ขึ้น ซึ่งต่อมาได้มีการย้ายโบสถ์อีก 5 ครั้ง จนมาตั้งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน จากนั้นชุมชนชาวญวนคริสต์ก็ค่อยๆ ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ โดยมีโบสถ์เป็นศูนย์กลางของชุมชนและศูนย์รวมจิตใจ จนกระทั่งชุมชนญวนแถบริมแม่น้ำจันทบุรีไม่สามารถขยายเขตออกไปได้บางส่วนจึงได้แยกไปตั้งถิ่นอื่น เช่นที่อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ และบ้านท่าแฉลบ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

ชาวญวน
ชาวญวนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจันทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จากประวัติวัดคาทอลิกจันทบุรีระบุว่าพระสังฆราชซังปิออง เดอ ชิเซ ให้บาทหลวงเฮิ้ตเดินทางมาดูแลคาทอลิกชาวญวนซึ่งอพยพหนีภัยการบีบคั้นทางศาสนา
กลุ่มชาติพันธุ์
chanthaboon
ชาวญวนจันทบุรี
http://www.chanthaboon.net/
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-03-29 09:43:37

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

ชาวชอง
ชาวชอง
ชาวจีน
ชาวจีน
ชาวญวน
ชาวญวน
ชาวเขมร
ชาวเขมร
ชาวกุหล่า
ชาวกุหล่า