ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "นายจีรประทีป ทองเปรม"

รายละเอียดข้อมูล "นายจีรประทีป ทองเปรม"

นายจีรประทีป ทองเปรม

ประวััติของนายจีรประทีป ทองเปรม

ชื่อ นายจีรประทีป นามสกุล ทองเปรม

ศาสนา พุทธ เกิด วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2506

ภูมิลำเนา จันทบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน 12/1 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล 3 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130 โทรศัพท์ 084 – 5999352

อาชีพและหน้าที่ปัจจุบัน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

ชื่อภรรยา นางนฤมล ทองเปรม มีธิดา 1 คน น.ส. ผสุดี ทองเปรม อายุ 18 ปี

ประสบการณ์และระยะเวลาในการทำงาน (บางส่วน)

ปี พ.ศ.2532 – ปัจจุบัน ประธานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพชีวิตอำเภอแหลมสิงห์

ปี พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน ประธานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์ (อส.มศ.)

ปี พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน ไวยาวัจกรวัดปากน้ำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ.2536 – 2542 รองประธานกรรมการสุขาภิบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ.2542 – 2543 ดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากนำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ.2542 – 2550 รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์

ปี พ.ศ.2551 – 2555 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์

ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

ปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

ผลงานที่ปรากฏ

มีผลงานดีเด่นในการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ อาทิเช่น นันทนาการด้านการส่งเสริมสนับสนุนดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา นันทนาการด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในท้องถิ่น นันทนาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นันทนาการด้านพัฒนาสังคมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด มีความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ชุมชน ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น พร้อมที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมตลอดระยะเวลาช่วงชีวิต ได้สร้างผลงานต่างๆซึ่งประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้

นันทนาการด้านส่งเสริม สนับสนุน ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา (บางส่วน)

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน นายจีรประทีป ทองเปรม ได้ดำเนินกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองดังพอสรุปผลงานได้ดังนี้

ปี พ.ศ. 2526

เป็นแม่งานฝ่ายจัดดอกไม้ตบแต่งเมรุในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูประศาสน์ สิทธิการ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2529

ได้ริเริ่มจัดพิธีการสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งและสถานที่พิธีการงานเทศน์มหาชาติวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดระเบียบพิธีการขบวนแห่งานตักบาตรเทโวของวัดเกาะแมว

ปี พ.ศ. 2532

จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

เป็นแม่งานในการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งและสถานที่พิธีการงานเทศน์มหาชาติวัดปากน้ำแหลมสิงห์

ระเบียบพิธีการขบวนแห่งานตักบาตรเทโวของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2534

จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

เป็นแม่งานในการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งและสถานที่พิธีการงานเทศน์มหาชาติวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดระเบียบพิธีการขบวนแห่งานบาตรเทโวของวัดเขาชำซาน

ปี พ.ศ. 2536

จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

เป็นแม่งานในการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งและสถานที่พิธีการงานเทศน์มหาชาติวัดปากแหลมสิงห์

จัดระเบียบพิธีการขบวนแห่งานตัดบาตรเทโวของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งสถานที่พิธีการงานประชุมพระสังฆาธิการสัญจรวัดปากน้ำแหลมสิงห์เป็นภาพในการจัดประชุม

ปี พ.ศ. 2538

จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

เป็นแม่งานในการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งและสถานที่พิธีการงานเทศน์กาลมหาชาติวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดระเบียบพิธีการขบวนแห่งานตักบาตรเทโวของวัดเขาชำห้าน

จัดตบแต่งขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศ พระครูเจ้าอาวาสวัดบางกะไชย

จัดตบแต่งโต๊ะหมู่บูชาเข้าร่วมกับจังหวัดจันทบุรีในงานอนุรักษ์มรดกไทย ในนามวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งเทียนจำนำพรรษาพร้อมขบวนแห่เข้าร่วมกับจังหวัดจันทบุรีในงานวันเข้าพรรษา ในนามวัดปากน้ำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2540

จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

เป็นแม่งานในการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งและสถานที่พิธีการงานเทศน์มหาชาติวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดระเบียบพิธีการขบวนแห่งานตักบาตรเทโวของวัดปากแหลมสิงห์

จัดตบแต่งขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศ พระครูเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแขมน้ำ

จัดตบแต่งสถานที่และพิธีการ ในงานพิธีรับตราตั้งพระครูฐานฯเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นที่พระครูสังฆรักษ์สิทธิโชค อตฺตทนฺโต ประธานสงฆ์วัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งสถานที่และรถขบวนแห่ หิรัญบัตรพัดยศ พระสาสนโสภณ งานสมโภชน์และฉลองหิรัญบัตรพัดยศจัดถวายโดยวัดบางสระเก้า

ปี พ.ศ. 2542

จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

เป็นแม่งานในการจัดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดตบแต่งและสถานที่พิธีการงานเทศน์มหาชาติวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดระเบียบพิธีการขบวนแห่งตักบาตรเทโวของวัดเขาชำห้าน

ปี พ.ศ. 2544

ได้ดำเนินการจัดสถานที่และพิธีการงานบำเพ็ญกุศลศพพระครูสังฆ์รักษ์ สิทธิโชค อตฺตทนฺโต ประธานสงฆ์วัดปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน มีคืนเข้าร่วมงานประมาณ 5,000 คน

ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีในพรรษาจำนวน 13 ครั้ง โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวบ้านปากน้ำแหลมสิงห์เพื่อจัดสร้างโรงครัวประจำศาลาเอนกประสงค์วัดปากน้ำแหลมสิงห์ ได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น 90,000 บาท โดยได้นำเงินทั้งหมดสร้างโรงครัวประจำศาลาจนเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ดี

ได้จัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทศน์มหาชาติประจำปี ของวัดปากน้ำแหลมสิงห์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน ได้ปัจจัยบำรุงวัด 100,000 บาทเศษ

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจำปีของวัดปากน้ำ แหลมสิงห์เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ได้ปัจจัยบำรุงวัด 200,000 บาทเศษ

ได้จัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทศน์คาถาพันประจำปีของวัดปากน้ำแหลมสิงห์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานปราณ 300 คน

จัดส่งเสริมสนับสนุนการทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานแต่ละครั้งประมาณ 500 คน

สนับสนุนชุดประกอบขบวนแห่งานส่งเสริมออกพรรษาตักบาตรเทโวของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดสถานที่และพิธีการงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดเกาะแมว

ปี พ.ศ. 2547

ได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในพรรษาและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจำนวน 20 ครั้งโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จัดสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลอง รอยพระพุทธบาทจำลอง อย่างละ 1 องค์ สร้างจาน ช้อน แก้ว อย่าง 500 ชิ้น โถข้าวจำนวน 150 ใบ โดยจัดสร้างตามจำนวนเงินยอดผ้าป่าจำนวน 75,000 บาท ไว้ประจำวัดปากน้ำแหลมสิงห์ เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ของวัดที่จัดขึ้นและประชาชนทั่วไป

จัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทศน์มหาชาติประจำปีของวัดแหลมสิงห์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน ได้ปัจจัยบำรุงวัด 100,000 บาทเศษ

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจำปีของวัด ปากน้ำแหลมสิงห์เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน มีพุทธสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ได้ปัจจัยบำรุงวัด 200,000 บาทเศษ

ได้จัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทศน์คาถาพันประจำปีของวัดปากน้ำแหลมสิงห์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

ได้จัดส่งเสริมสนับสนุนการทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานแต่ละครั้งประมาณ 500 คน

สนับสนุนชุดประกอบขบวนแห่งานส่งเสริมประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวของวัดท่าหัวแหวนจำนวน 40 ชุด

ปี พ.ศ. 2550

ได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันเข้าพรรษา 2550 จำนวน 13 ครั้งได้รับยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 100,000 บาทเศษ โดยนำเงินทั้งหมดจัดสร้างเสาหงส์ประดับไฟรอบอุโบสถวัดปากน้ำแหลมสิงห์ จำนวน 24 ต้น ได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งแต่วันเข้าพรรษา 2550 ถึงสิ้นปี 2550 จำนวน 16 ครั้ง ได้รับยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 90,000 บาทเศษ โดยได้นำเงินทั้งหมดเป็นค่าแรงงานช่างวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ทศชาติชาดก ในอุโบสถวัดปากน้ำแหลมสิงห์

ได้ดำเนินการออกแบบลวดลายจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ทศชาติชาดก

พระเจ้าเปิดโลกและควบคุมการจัดสร้าง ในวงเงินงบประมาณ 600,000

ได้จัดตกแต่งสถานที่และดำเนินพิธีการงานวางศิลาฤกษ์หารบูรพาคณาจารย์ฯ วัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทศน์มหาชาติประจำปีของวัดปากน้ำแหลมสิงห์มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ได้ปัจจัยบำรุงวัด 200,000 บาทเศษ

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจำปีของวัดปากแหลมสิงห์เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ได้ปัจจัยบำรุงวัด 200,000 บาทเศษ

ได้จัดส่งเสริมให้มีการเทศน์คาถาพันประจำปีของวัดปากน้ำแหลมสิงห์มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประมาณ 300 คน

ได้จัดส่งเสริมสนับสนุนการทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานแต่ครั้งที่ ประมาณ 500 คน

สนับสนุนชุดประกอบขบวนแห่งานส่งเสริมประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวของวัดท่าเขา จำนวน 40 ชุด

ได้จัดกิจกรรมลานวัด ลานกีฬา ลานใจ ณ วัดปากแหลมสิงห์ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม300 คน

ปี พ.ศ. 2555

ได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันสิ้นปี 2555 จำนวน 29 ครั้งได้รับยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 100,000 บาทเศษ นำไปเพื่อสร้างพรหมแดงจำนวน 20 ผืนไว้ใช้ในงานของวัดปากน้ำแหลมสิงห์

จัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาส 85 พรรษามหาราช ประจำปีของวัดปากน้ำแหลมสิงห์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน ได้ปัจจัยบำรุงวัด 400,000 บาทเศษ

ได้จัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจำปีของวัดปากน้ำแหลมสิงห์เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประมาณ 3,000 คน ได้ปัจจัยบำรุงวัด 1,000,000 บาทเศษ

ได้จัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทศน์คาถาพันประจำปีของวัดปากน้ำแหลมสิงห์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

ได้จัดส่งแสริมสนับสนุนการทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานแต่ครั้งละ ประมาณ 500 คน

สนับสนุนชุดประกอบขบวนแห่งานส่งเสริมประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวของวัดท่าหัวแหวน จำนวน 20 ชุด

นันทนาการด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในท้องถิ่น (บางส่วน)

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน ได้ดำเนินกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดังพอสรุปได้ดังนี้

ปี พ.ศ. 2527

เป็นแม่งานตกแต่งสถานที่และดำเนินพิธีการงานเทศน์มหาชาติวัดปากน้ำแหลมสิงห์ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน ปรับปรุงจนเป็นที่รู้จักของวัดต่างๆ ในแต่ละปีจะมีรายได้เหลือจากการจัดงานเข้าวัดปีละไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท

ปี พ.ศ. 2530

เป็นแม่งานจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีรายได้เหลือจากการจัดงานเขาวัดปีละไม่ต่ำกว่าสามแสนบาท

ปี พ. ศ. 2538 – 2543

ได้จัดขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรมในงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง อ.แหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2532 – 2535

ได้จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ในงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2532 ปี 2536 ปี 2540 ปี 2544

ได้ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรมในเทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโววัดปากน้ำแหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2534 – 2535 – 2542 – 2543 – 2546

ได้จัดฝึกหัดเยาวชนในหมู่บ้านให้เรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมากรุกทรงเครื่องพร้อมนำเข้าร่วมแสดงในงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วัดปากน้ำแหลมสิงห์และงานในจังหวัด

ปี พ.ศ. 2540 – 2544

สนับสนุนชุดเครื่องแต่งกายและจัดตบแต่งขบวนแห่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมงานกีฬาจังหวัดงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด งานวันอัญมณี การประกวดรำวงมาตรฐานแก่โรงเรียนต่างๆนอกเขตอำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 6 ครั้ง จำนวนชุดไม่ต่ำกว่า 400 ชุด

ปี พ.ศ. 2541

จัดแต่งซุ้มนิทรรศการงานวัฒนธรรมของอำเภอแหลมสิงห์ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดจันทบุรี

ปี พ.ศ. 2542

เป็นแม่งานจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้านครั้งที่ 1 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 43,000 บาท

ปี พ.ศ. 2543

เป็นแม่งานจัดงานมหกรรมดนตรีไทย – อาหาร – การแสดงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 47,000 บาท

ปี พ.ศ. 2544

เป็นแม่งานจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและมหกรรมอาหาร – การแสดงพื้นบ้านครั้งที่ 3 ได้จัดหา งบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 58,000 บาท

ปี พ.ศ. 2544

เป็นแม่งานจัดงานร้อยรัก – ถักใจ – สานใยวัฒนธรรม มหกรรมอาหารการแสดงพื้นบ้านไทย 5 ภาค ครั้งที่ 4 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 129,000 บาท

ปี พ.ศ. 2546

เป็นแม่งานจัดงานร้อยรัก – ถักใจ – สานใยวัฒนธรรม มหกรรมอาหารแสดงพื้นบ้านไทย 5 ภาค ครั้งที่ 5 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 175,000 บาท

ปี พ.ศ. 2547

เป็นแม่งานจัดงานร้อยรัก – ถักใจ – สานใยวัฒนธรรม มหกรรมอาหารการแสดงพื้นบ้านไทย 5 ภาค ครั้งที่ 6 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 170,000 บาท

เป็นแม่งานจัดงานก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดแหลมสิงห์ ครั้งที่ 1 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท

เป็นแม่งานจัดงานรำลึก 100 ปี อิสรภาพจันทบุรี ที่แหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2548

เป็นแม่งานจัดงานร้อยรัก – ถักใจ – สานใยวัฒนธรรม มหกรรมอาหารการแสดงพื้นบ้านไทย 5 ภาค ครั้งที่ 7 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 205,000 บาท

เป็นแม่งานจัดงานก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดแหลมสิงห์ ครั้งที่ 2 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท

ปี พ.ศ. 2549

เป็นแม่งานจัดงานร้อยรัก – ถักใจ – สานใยวัฒนธรรม มหกรรมอาหารการแสดงพื้นบ้านไทย 5 ภาค ครั้งที่ 8 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 230,000 บาท

เป็นแม่งานจัดงานก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดแหลมสิงห์ ครั้งที่ 3 ได้จัดหางประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท

ปี พ.ศ. 2550

เป็นแม่งานจัดงานร้อยรัก – ถักใจ – สานใยวัฒนธรรมอาหารการแสดงพื้นบ้านไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ครั้งที่ 9 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น

เป็นแม่งานจัดงานก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดแหลมสิงห์ ครั้งที่ 4 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท

เป็นแม่งานจัดกิจกรรมโครงการสืบสานสัมพันธ์ สายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 30,000 บาท

เป็นแม่งานจัดกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 100,000 บาท

ปี พ.ศ. 2551

เป็นแม่งานจัดงานร้อยรัก – ถักใจ – สานใยวัฒนธรรม มหกรรมอาหารการแสดงพื้นบ้านไทย ครั้งที่ 10 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 163,000 บาท

เป็นแม่งานจัดงานก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดแหลมสิงห์ ครั้งที่ 5 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท

ปี พ.ศ. 2552

เป็นแม่งามจัดงานร้อยรัก – ถักใจ – สานใยวัฒนธรรม มหกรรมอาหารการแสดงพื้นบ้านไทยครั้งที่ 11 ได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 177,000 บาท

เป็นแม่งานจัดงานก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดแหลมสิงห์ ครั้งที่ 6 จัดหางบประมาณมาดำเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท

นันทนาการด้านพัฒนาสังคมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (บางส่วน)

ปี พ.ศ. 2529 ถึงปัจจุบัน

ได้เดินทางไปสอนศิลปะประดิษฐ์ ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง งานใบตอง งานแกะสลัก เครื่องสด ตามกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ในเขตจันทบุรี มีผู้ได้รับการถ่ายทอดประมาณ 1,000 คน

ปี พ.ศ. 2530 - ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงและพิธีการต่างๆ ของการอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอแหลมสิงห์ ไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง

เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการสืบสานงานวัฒนธรรม การทำบุญกลางทุ่งและงานบุญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพฯ ตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2,000 ครั้ง

ปี พ.ศ. 2535 – 2544

จัดกิจกรรมนิทรรศการร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย สาธิตงานประดิษฐ์ – แสดงรำกลองยาว จังหวัดจันทบุรี

ปี พ.ศ. 2537

ได้จัดตกแต่งหมู่บูชาเข้าร่วมประกวดในวันอนุรักษ์มรดกไทย จ.จันทบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 ได้จัดตกแต่งรถประดับผลไม้เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลทุเรียนโลก จ. จันทบุรี ได้รับรางวัลที่ 3

ปี พ.ศ. 2538 – 2542

เป็นหัวหน้าฝ่ายการจัดตบแต่งขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทงอำเภอแหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2540

ได้จัดแต่งรถประดับผลไม้เข้าร่วมประกวดในงานประกวดในงานเทศกาลทุเรียนโลก จ.จันทบุรี ได้รับรางวัลที่ 3

ได้ดำเนินการจัดสถานที่และพิธีการเปิดป้ายอาคารที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์

ปี พ.ศ. 2546

ได้จัดแต่งรถประดับผลไม้เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลทุเรียนโลก จ.จันทบุรี ได้รับรางวัลที่ 3

ปี พ.ศ. 2547

ได้จัดแต่งรถประดับผลไม้เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลทุเรียนโลก จ.จันทบุรี ได้รับรางวัลที่4

ปี พ.ศ. 2548

ได้จัดแต่งรถประดับผลไม้เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลทุเรียนโลก จ. จันทบุรี ได้รับรางวัลขบวนแห่ยอดเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2551

ได้จัดแต่งร้านประจำอำเภอประกอบประติมากรรมประดับผลไม้เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลทุเรียนโลก จ.จันทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ปี พ.ศ. 2554

ได้จัดแต่งร้านประจำอำเภอประกอบประติมากรรมแพประดับผลไม้เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลทุเรียนโลก จ. จันทบุรี ได้รับรางวัล

ปี พ.ศ. 2555

ได้จัดตกแต่งร้านและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาติประจำปี 2555 ในชื่อ 10 อำเภอรวมใจเทิดไม้องค์ราชันย์

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

นายจีรประทีป ทองเปรม
มีผลงานดีเด่นในการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ มีความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ชุมชน ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น
ปราชญ์ชาวบ้าน/บุคลากรทางวัฒนธรรม
นายจีรประทีป ทองเปรม
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-03-30 20:34:20

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

นายกาญจน์ กรณีย์
นายกาญจน์ กรณีย์
นายจีรประทีป ทองเปรม
นายจีรประทีป ทองเปรม
นายจักรวาล มงคลสุข
นายจักรวาล มงคลสุข