ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล"

รายละเอียดข้อมูล "นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล"

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล

ประวัติส่วนตัวของนายอนุสรณ์ เจตน์มงคล

ชื่อ อนุสรณ์ นามสกุล เจตน์มงคล เกิด วันที่ 4 เดือน เมษายน ปี พ.ศ.2506

เกิดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

ชื่อบิดา นายประสิทธิ์ เจตน์มงคล

ชื่อมารดา นางศรีรัตน์ เจตน์มงคล

เป็นบุตรคนที่ 1 ในพี่น้อง 3 คน

1.นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล

2.นายสุริยา เจตน์มงคล

3.นายโชคชัย เจตน์มงคล

ครอบครัว

ชื่อภรรยา นางปิยวรรณ นามสกุล เจตน์มงคล อาชีพ รับราชการครู บุตร 2 คน ได้แก่

1.นายกษิดิศ เจตน์มงคล

2.นายติณณภพ เจตน์มงคล

ที่อยู่ปัจจุบัน 29/51 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต ถนนญาณวิโรจน์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์มือถือ 086-0161971

ประวัติการทำงาน

สถานที่ทำงาน โรงเรียนสอยดาววิทยา ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2532

สถานที่ทำงาน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2541

ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การเขียนภาพประกอบเรื่องด้วยสีโปสเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. การวาดภาพด้วยนิ้วมือ

3. การวาดภาพด้วยดิน

4. การวาดภาพด้วยกาแฟผสมชาร์โคล

5. หนังสือภาพประวัติศาสตร์ “ตามรอยพ่อตาก ไปบ้านทุ่งใหญ่ เมืองจันทบูร”

การเผยแพร่ผลงาน ต่อสาธารณชน

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การเขียนภาพประกอบด้วยสีโปสเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. จัดนิทัศการศิลปะ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

3. การวาดภาพด้วยนิ้วมือ เผยแพร่ในงานมหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมการปฏิรูปการศึกษาฐาน ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

4. เข้าร่วมในการจัดงาน “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย จัดโดยสภากาชาดไทย

5. ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”84 พรรษา มหาราชา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

6. ให้ความนุเคราะห์ภาพวาด “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” เพื่อนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จัดโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

7. แสดงภาพผลงานด้านศิลปะ ART TOURRISM ณ HUE TOURRISM COLLEGE และ HUE COLLEGE OF ARTS VIETNAM ประเทศเวียดนาม จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. ส่งผลงานจิตรกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงาน “บูรพา วัฒนธรรม พ.ศ.2559” จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การถ่ายทอดผลงานให้ผู้อื่น

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การเขียนภาพประกอบเรื่องด้วยสีโปสเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนในการแข่งขันประกวดวาดภาพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับประเทศ

2. นำเสนอเทคนิค วิธีการในการวาดรูปต่างๆ ในมุมศิลปะ ของสำนักงานสกสค. จังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เข้าใจง่าย และทำได้ด้วยตัวเอง

3. วิทยากรด้านศิลปะ ให้กับหอจดหมายเหตุแพ่งชาติ จันทบุรี ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะมากขึ้น

4. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โครงการศิลปะก้าวไกลพาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านแก้วและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดโดยเทศบาลเมืองท่าช้าง และโรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี ส่งผลเยาวชนสนใจศิลปะมากขึ้นและจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด

5. เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สอนอย่างไร ให้ผู้เรียนศิลปะเรียนอย่างมีความสุข" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ร่วมกับ ชมรมสานศิลปีถิ่นจันท์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติให้ผู้เรียนดูได้ และมีวิธีสอนให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข

6. เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนภาพพู่กันจีน" ณ หอประชุมรำไพพรรณี โดยสาขาวิชาศิลปกรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การอบรมได้เทคนิคการเขียนภาพด้วยพู่กันจีนอย่างง่ายๆ และสามารถนำไปใช้สอนได้จริง

7. เป็นวิทยากรให้การอบรม "ค่ายศิลปะ" ปีการศึกษา 2553 จัดโดยโรงเรียนมัธยมทำแคลง ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นักเรียนชอบและสามารวาดเองได้ ทำให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข

8. ร่วมปฏิบัติการวาดภาพกับโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในชุมชนริมน้ำจันทบูร จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนรักท้องถิ่นของตนเองยิ่งขึ้น

รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ

1. เป็นกรรมการการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน(กิจกรรม วาดภาพระบายสี) งาน มหกรรมวิชาการ "มหกรรมวิชาการจันทบูร ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ณ สวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแพประดับผลไม้ และของตีเมืองจันท์ ในงานมหกรรมทุเรียนโลก ประจำปี ๒๕๕๐ จัดโดยจังหวัดจันทบุรี

3. เข้าร่วมการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจัดโดยหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษก จันทบุรี

4. เป็นกรรมการการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ประเภทวาดภาพระบายสี" งานมหกรรมวิชาการ " มหกรรมวิชาการจันทบูร ครั้งที่ 4 ณ สวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

5. เป็นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแพประดับผลไม้ และของดีเมืองจันท์ ในงานมหกรรมทุเรียนโลก ประจำปี 2251 จัดโดยจังหวัดจันทบุรี

6. เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

7. เป็นกรรมการตัดสินงานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2553 จัดโดยเทศบาลเมืองจันทบุรี

8. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมวาดภาพ

9. ลายเส้น ระดับชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน" ณ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

10.เป็นคณะกรรมการฝ่ายกำหนดกติกาการประกวดและตัดสินการประกวดแพผลไม้และการออกร้านนิทรรศการ ประกอบแพผลไม้และของดีเมืองจันท์ ในงานมหกรรมทุเรียนโลก ประจำปี 2554 จัดโดยจังหวัดจันทบุรี

11. ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดต้นเทียนพรรษา โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2554 จัดโดยเทศบาลเมืองจันทบุรี

12.เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2554จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

13.เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดวาดภาพ งานป้อมไพรีพินาศรำลึก "รำลึกพระบารมี 109 ปี ฉลองเมือง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยร่วมกับอำเภอแหลมสิงห์

14.นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายศิลปะ SCG Art Camp 2012 ณ สายธารรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี

15.เป็นคณะกรรมการฝ่ายกำหนดกติกาการประกวดและตัดสินการประกวดแพผลไม้และการออกร้านนิทรรศการ ประกอบแพผลไม้และของดีเมืองจันท์ ในงานสุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี 2556 จัดโดยจังหวัดจันทบุรี

16.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแช่งชัน "ศิลป์สร้างสรรดำ"

ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63

17.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมวาดภาพลายเส้น

ระดับชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน" ณ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล
วิทยากรด้านศิลปะ และมีผลงานเด่นด้านศิลปะมากมาย
ศิลปิน/นักเขียน/นักประพันธ์
นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-03-31 19:40:21

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล
นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล
นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล
นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล
อรสม สุทธิสาคร
อรสม สุทธิสาคร
กาญจนา นาคนันทน์
กาญจนา นาคนันทน์