ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล"

รายละเอียดข้อมูล "นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล"

นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล<

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายประสิทธิ์ นามสกุล ธนพัฒนากุล

ที่อยู่ 491 1 หมู่ 12 ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

สัญชาติ ไทย เกิด ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2482

บิดามารดา เป็นคนไทยเกิดที่จังหวัดจันทบุรี

สถานภาพ สมรสกับนางแก้วตา ธนพัฒนากุล

มีบุตรธิดารวม 3 คน

วุฒิการศึกษา จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2499

และเข้าอบรมวิชาการจัดการ การออกแบบแผนงานต่างๆหลักสูตรระยะสั้น จากมหาวิทยาลัยนิด้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และงานศิลปะประดิษฐ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเรียนวิชา ตัดแต่งผมบุรุษสตรี จากสถาบัน มนูศักด และเกตุวดี แกนดินี กรุงเทพ

อาชีพ เคยเป็นพ่อค้านักธุรกิจและสุดท้ายมาเป็นครูสอนวิชาตัดแต่งทรงผมบุรุษสตรี และเป็นเจ้าของผู้รับ ใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนสอนติดเสื้อเสริมสวยเพ็ญวดี เมื่อปี พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีพศึกษา เอกชนโรงเรียนแรกของจังหวัดจันทบุรี

สถานภาพทางสังคม

นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล ได้รับเกียรติจากทางสังคมและหน่วยงานราชการต่างๆตลอดมาคือ

1. เป็นผู้บริจาคที่ดินและเป็นกรรมการริเริ่มสร้างถนนตากสิน เป็นถนนใหญ่ 4 ช่องทาง กว้าง 40 เมตร โดยบริจาคที่ดินให้กับทางราชการจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่แยกไฟแดงแยกตากสินไปจรดป่ายางติดจากโรงเรียนตากสินวิทยา

2. บริจาคคนลูกรังเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปถมที่เป็นเกาะกลางทะเลสาบทุ่งนาเชย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพระบรมรา ชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

3. ด้านงานจิตอาสาทางด้านศาสนาและสถาบันการศึกษาของจังหวัดจันทบุรีเช่นเป็นกรรมการและที่ ปรึกษาของวัดต่างๆในจันทบุรีวัดเขาสุกิม วัดป่าคลองกุ้ง วัดโบสถ์เมือง วัดจันทนาราม วัดทับไทร วัดคมบาง วัดเขาน้อยท่าแฉลบ ฯลฯ โดยช่วยเหลืองานธุรการของวัด และบริจาคเงินสร้าง ถาวรวัตถุเช่น โบสถ์วิหาร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี

4. เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะตามสถานบันการศึกษาทั้งโรงเรียน และมหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรี

5. เป็นวิทยากรบรรยายด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทยและสถาบันการศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรี

6. เป็นนักบริการให้บริการตัดผมนักเรียนตามโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี

7. กลุ่มชมรมจิตอาสาบริการอาหารและตัดผมให้กับคนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราจันทบุรี

8. เป็นสมาชิกสภากาชาดไทยถาวร ตลอดชีพเมื่อปี พ.ศ. 2510และได้ร่วมบำเพ็ญกุศลกับกาชาดตลอดมา

9. ได้ร่วมกิจกรรมในงานเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง

10.จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520

เกียรติประวัติที่เคยได้รับมาในอดีต

1. ศิลปินพื้นบ้านด้านทัศนศิลป์และประวัติศาสตร์

2. ปราชญ์ชาวบ้านจากวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

3. คลังสมองผู้สูงอายุ

4. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

5. เป็นกรรมการที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม

6. เป็นกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี

7. เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

8. เป็นกรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

9. เป็นกรรมการที่ปรึกษา สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

10. เป็นกรรมการที่ปรึกษาสโมสรโรตารีจังหวัดจันทบุรี

11. เป็นกรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

12. เป็นกรรมการจิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล
เคยเป็นพ่อค้านักธุรกิจและสุดท้ายมาเป็นครูสอนวิชาตัดแต่งทรงผมบุรุษสตรี และเป็นเจ้าของผู้รับ ใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนสอนติดเสื้อเสริมสวยเพ็ญวดี ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีพศึกษา เอกชนโรงเรียนแรกของจังหวัดจันทบุรี
ศิลปิน/นักเขียน/นักประพันธ์
นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-04-02 16:45:09

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล
นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล
นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล
นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล
อรสม สุทธิสาคร
อรสม สุทธิสาคร
กาญจนา นาคนันทน์
กาญจนา นาคนันทน์